SIA“LATIO izsoles” privātuma politika

SIA“LATIO izsoles”privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datusubjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomuun par personas datu aizsardzību datu iegūšanas un apstrādeslaikā, kā arī informāciju par personas datu uzglabāšanastermiņiem un datu subjekta tiesībām.

Pārzinisun tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LATIO izsoles” (turpmāk – Latio izsoles), vienotās reģistrācijas Nr. 40203328686, juridiskā adrese Rīga, Ģertrūdes iela 47-7, LV-1011.

 2. Latio izsoles kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@latioizsoles.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Latio izsoles juridiskajā adresē datu subjekts var uzdot jautājumus par viņa/viņas personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Privātumapolitikas piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

  1. fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Latio izsoles jebkādu informāciju;

  2. Latio izsoles interneta mājaslapas apmeklētājiem, izsoļu pretendentiem – fiziskām personām, (visi iepriekš minētie turpmāk - Klienti).

 1. Latio izsoles rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Eiropas Regula 2016/679) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Kāduspersonas datus iegūst Latio izsoles?

 1. Latio izsoles iegūst tādus personas datus, ko Klienti mums brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot izsoles mājas lapā ievietotās anketas, un citā tiešā saziņā ar Klientiem.

 2. Piesakoties izsolei, Klienti norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta adrese, telefona numurs, dzīvesvietas adrese), bankas rekvizītus rēķina sagatavošanai un maksājumu veikšanai.

KāLatio izsoles izmantos iegūtos personas datus?

 1. Latio izsoles var izmantot iegūtos personas datus, lai:

  1. nodrošinātu Klientu dalību izsolēs,

  2. apstrādātu informāciju un noformētu nepieciešamos dokumentus,

  3. sniegtu efektīvu Klientu atbalstu,

  4. palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,

  5. nosūtītu jums komerciālus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,

  6. ievērotu normatīvo aktu prasības.

 1. Latio izsoles drīkst nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērst noziedzīgas darbības un aizsargātu Latio izsoles, Klientu un citu personu likumīgās tiesības.

KāLatio izsoles aizsargā personas datus?

 1. Klientu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu pietiekamu personas datu drošības līmeni, lai jo īpaši novērstu personas datu nejaušu vai prettiesisku iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai neatļautu piekļuvi. Klientu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam - tikai personām, kurām ir pilnvarojums apstrādāt personu datus Latio izsoles pakalpojumu sniegšanai un kurām ir saistoši konfidencialitātes pienākumi.

Cikilgi Latio izsoles glabā personas datus?

 1. Latio izsoles glabā jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Personasdatu apstrādes nolūki

 1. Latio izsoles apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  1. Pakalpojumu sniegšanai:

   1. Klienta identificēšanai;

   2. pirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

   3. pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

   4. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

   5. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, ja Klients tam ir devis nepārprotamu piekrišanu;

   6. Klientu apkalpošanai;

   7. Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

   8. Klientu lojalitātes celšanai;

   9. norēķinu administrēšanai; 

   10. mājaslapas darbības uzlabošanai.

  2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

  3. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Latio izsoles.

Personasdatu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Latio izsoles apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

13.1.līguma noslēgšanai un izpildei -lai noslēgtu līgumu pakalpojumu sniegšanai un nodrošinātu tāizpildi;

13.2.normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Latio izsoles saistošos ārējos normatīvajosaktos noteiktus pienākumus;

13.3.saskaņā ar Klienta - datusubjekta piekrišanu;

13.4.likumīgās interesēs -lai realizētu no Latio izsoles un Klienta noslēgtā līguma vailikuma izrietošās Latio izsoles likumīgās intereses.

 1. Latio izsoles likumīgās intereses ir:

  1. veikt komercdarbību;

  2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms darījuma attiecību uzsākšanas;

  3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

  4. veikt darbības Klientu lojalitātes stiprināšanai;

  5. izstrādāt jaunus pakalpojumus;

  6. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus, ja Klients nepārprotami ir piekritis tādus saņemt;

  7. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

  8. nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

  9. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

  10. uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

  11. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

  12. administrēt maksājumus;

  13. administrēt neveiktus maksājumus;

  14. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personasdatu apstrāde

 1. Latio izsoles apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un Latio izsoles pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 1. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Latio izsoles var pilnvarot Latio izsoles grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā, piemēram, apskatīt un fotogrāfēt objektus, sagatavot rēķinus un citu informāciju, utml. Ja, izpildot šos uzdevumus, Latio grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Latio izsoles rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Latio izsoles grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Latio izsoles datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Latio izsoles ir tiesības nodot Latio izsoles grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai, noslēdzot personas datu apstrādes līgumu atbilstoši Eiropas Regulas 2016/679 prasībām.

 2. Latio izsoles sadarbības partneri un Latio izsoles grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latio izsoles prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Latio izsoles uzdevumā.

Personasdatu aizsardzība

 1. Latio izsoles aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un Latio izsoles pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

18.1.Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

18.2.Ugunsmūri, antivīrusu programmu;

18.3.pašu izstrādātu datu noplūdes un ielaušanās monitoringaprogrammatūru;

18.4.Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.

Personasdatu saņēmēju kategorijas

 1. Latio izsoles neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

  1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, rēķina nodošana kredītiestādei, informācijas sniegšana tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);

  2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

  3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

  4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Latio izsoles likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Latio izsoles likumīgās intereses.

Trešovalstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Pirms jebkādas pārsūtīšanas ārpus EEZ, Latio izsoles jāpārbauda, vai ir (i) pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par atbilstību vai (ii) saistoši uzņēmuma noteikumi (iii) apstiprināts apliecinājums, kas atļauj nosūtīšanu, vai (iv) apstiprināts rīcības kodekss, kas atļauj nosūtīšanu.

 2. Ja nosūtīšanai nav piemērojami augstāk minētie pasākumi, Latio izsoles un datu saņēmējam ir jānoslēdz un jāievieš līguma standartklauzulas, kas pieņemtas vai apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Regulu 2016/679.

Personasdatu glabāšanas ilgums

 1. Latio izsoles glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

  2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latio vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

  3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

  4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēctam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klientapersonas dati tiek dzēsti.

Piekļuvepersonas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Latio izsoles piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Latio izsoles veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Latio izsoles likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Latio izsoles pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:

  1. rakstveida formā klātienē Latio izsoles birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, Latio izsoles pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 5. Latio izsoles atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums iesniegts elektroniskā veidā.

 6. Latio izsoles nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klientapiekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski Latio izsoles pakalpojumu pieteikšanas formās Latio izsoles mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā, tiekoties ar Latio izsoles pakalpojumu sniedzējiem, slēdzot līgumu ar Latio izsoles.

 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: info@latioizsoles.lv vai klātienē Latio izsoles birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņaar Klientu

 1. Latio izsoles veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Latio izsoles veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciālipaziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Latio izsoles grupas pakalpojumiem Latio izsoles veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Klients piekrišanu Latio izsoles grupas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot e-pastā, vai rakstveidā Latio izsoles birojā, vai parakstot līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

 3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

  1. nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@latioizsoles.lv ;

  2. klātienē Latio izsoles birojā;

  3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

 4. Latio izsoles pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapuapmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Latio izsoles mājaslapā www.latioizsoles.lv tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, kā, piemēram, "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Latio izsoles mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Apmeklējot Latio izsoles mājaslapu tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un Klients var izvēlēties vai izmantot sīkdatnes. Klients jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Klients lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

 2. Latio izsoles mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Latio izsoles nenes atbildību.

Citinoteikumi

 1. Latio izsoles ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju Latio izsoles mājaslapā.