Vietnes izmantošanas noteikumi

Termini
Vietne
- elektronisko izsoļu un elektronisko cenu aptauju vietne www.latioizsoles.lv
Noteikumi
– šie elektronisko izsoļu un cenu aptauju vietnes izmantošanas noteikumi.
Pārzinis
– Vietnes uzturētājs un pārzinis, kurš nodrošina Vietnes darbību un uzraudzību un organizē Izsoļu un Cenu aptauju norisi un pieņem visus ar Izsolēm un Cenu aptaujām saistītos lēmumus.
Objekts
– īpašums, kas tiek izsolīts Vietnē vai īpašums, par kuru Vietnē ievietota Cenu aptauja.
Izsole –
Vietnē izvietota izsole.
Cenu aptauja
– Vietnē izvietota cenu aptauja.
Pārdevējs
– persona, kura noslēgusi līgumu ar Pārzini vai Pārziņa sadarbības partneri par Objekta pārdošanu.
Pretendents
fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies Vietnē, piekritusi šiem Noteikumiem, privātuma politikai un personas datu apstrādei.
Identifikācijas rīks
- Smart ID, eParaksts mobile, SIA “Latio” izveidots autentifikācijas veids vai cits Pārziņa akceptēts identifikācijas rīks.
SIA “Latio” izveidots autentifikācijas veids –
rīks, kas ir pieejams klātienē identificētam un reģistrētam SIA “Latio” klientam.
Solījums
- Pretendenta piedāvātā Objekta pirkuma cena.
Solīšana
– Solījuma izdarīšana izsolē vai savas cenas piedāvāšana cenu aptaujā
Pirkuma līgums
– Objekta pirkuma līgums.
Pirkuma speciālie noteikumi
– īpaši noteikumi, kurus Pārdevējs norādījis Pārzinim vai Pārziņa sadarbības partnerim attiecībā uz Objekta pārdošanu (piemēram, pirkuma maksas samaksas termiņš, īpaši apgrūtinājumi u.tml.).
Sākumcena
– Objektam noteiktā cena, no kuras Pretendenti sāk veikt Solījumus.
Sākuma laiks
– brīdis, kad Vietnē uzsākta Izsoles vai Cenu aptaujas norise.
Beigu laiks
– brīdis, kad Vietnē pabeigta Izsoles vai Cenu aptaujas norise.
Uzvarētājs
– Pretendents, kurš Izsoles vai Cenu aptaujas  norises rezultātā izteicis Pārdevējam izdevīgāko Solījumu.
Maksa par Vietnes pakalpojumu izmantošanu
– maksa, kas paredzēta Objekta izsoles vai cenu aptaujas speciālajos noteikumos x % (x procenti) apmērā no Uzvarētāja pēdējā veiktā Solījuma.

1.     Vispārīgi

1.1.   Noteikumi nosaka Vietnes izmantošanas kārtību, t.sk., Pretendentu reģistrēšanos, Izsoļu norisi, Cenu aptauju norisi, Izsoļu rezultātu apstiprināšanas kārtību, un ir saistoši visām personām, kas izmanto Vietni.
1.2.  
Vietnes mērķis ir noteikt Pretendentu, kurš piedāvā Pārdevējam izdevīgāko Solījumu Objekta iegādei.
1.3.  
Pārzinis ir SIA "LATIO izsoles", reģistrācijas Nr. 40203328686.

2.     Pretendenti

2.1.   Par Pretendentu var kļūt personas, kas Noteikumos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušās Vietnē. Reģistrējoties Vietnē, Pretendents (pārstāvis) iepazīstas ar šiem Noteikumiem un apliecina piekrišanu Noteikumiem, kā arī apliecina Pretendenta sniegto datu pareizību, izmantojot Pārziņa noteiktus identifikācijas rīkus.
2.2.  
Ja Pretendents ir juridiska persona, Pārzinis ir tiesīgs pieprasīt no Pretendenta dokumentus, kas apliecina Pretendenta (pārstāvja) identitāti, pārstāvības tiesības, kā arī citus dokumentus, kas Pārziņa ieskatā nepieciešami Pretendenta dalības Vietnē pieļaujamības izvērtēšanai.
2.3.  
Pārzinis ir tiesīgs apturēt vai ierobežot Pretendentu dalību Vietnē (t.sk. pēc Sākuma laika un/vai Beigu laika) pēc saviem ieskatiem, bet jo īpaši jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.3.1.
Pretendents nav iesniedzis Pārzinim pieprasītos dokumentus un/vai sniedzis nepatiesu informāciju;
2.3.2.
Pārzinim ir pamats uzskatīt, ka Pretendents veic tādas darbības, kas varētu neatļauti ietekmēt Izsoles vai Cenu aptaujas norisi un/vai rezultātu;
2.3.3.
Pārzinim ir pamats uzskatīt, ka Pretendents ir maksātnespējīgs vai tā maksātspēja ir ierobežota;
2.3.4.
Pretendents iepriekš nav ievērojis Noteikumus un/vai nav pienācīgi izpildījis tā uzņemtās saistības;
2.3.5.
Citos gadījumos, kad pēc Pārziņa ieskatiem ētisku vai juridisku apsvērumu dēļ Pretendenta dalība Vietnē vai piedalīšanās Izsolē vai Cenu aptaujā nav pieļaujama, ir apturama vai ir ierobežojama.

3.     Cenu aptauja

3.1.   Cenu aptauju Vietnē izvieto Pārzinis. Pārzinis Vietnē norāda konkrētā Objekta cenu aptaujas speciālos noteikumus (t.sk., Sākumcenu, maksu par Vietnes pakalpojumu izmantošanu, ja tāda tiek piemērota, pirkuma speciālos noteikumus, kontaktinformāciju papildus informācijas iegūšanai par Objektu un/vai citus nosacījumus, kas ir būtiski konkrētajā Cenu aptaujā ).
3.2.  
Piedalīties Cenu aptaujā un iesniegt Solījumus var personas, kas, izmantojot kādu no Pārziņa noteiktajiem identifikācijas rīkiem, apstiprinājušas, ka:
3.2.1.
Pretendents izsaka gribu piedalīties Cenu aptaujā un piekrīt Cenu aptaujas speciālajiem noteikumiem; un
3.2.2.
Pretendenta rīcībā ir pilnīga un pietiekama informācija par Objektu, lai iesniegtu Solījumu; un
3.2.3.
Pretendenta rīcībā ir naudas līdzekļi, kas iegūti likumiskā un pierādāmā ceļā, un kas ir pietiekami Objekta iegādei (t.sk., saistīto izdevumu – piemēram, notāra izdevumu, darījumu konta (ja paredzēts) izdevumu segšanai īpašumtiesību reģistrācijas vajadzībām) un maksas par Vietnes pakalpojumu izmantošanu, ja tāda tiek piemērota, samaksai.
3.3.  
Cenu aptauja sākas Pārziņa noteiktā Sākuma laikā un beidzas Pārziņa noteiktā Beigu laikā. Pārzinis var mainīt Sākuma laiku un Beigu laiku, ievietojot par to informāciju Vietnē.
3.4.  
Solīšana Vietnē tiek veikta elektroniski. Vietnē tiek reģistrēts katrs iesniegtais Solījums.
3.5.  
Ja vairāki Pretendenti cenu aptaujā ir izteikuši vienādu Solījumu, kas ir atzīstams par izdevīgāko Solījumu, par Uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura iesniegtais Solījums ir reģistrēts ātrāk.
3.6.  
Pēc Beigu laika Vietnē tiek tehniski slēgta Solījuma iesniegšanas iespēja un Uzvarētājam tiek Vietnē paziņots, ka tas ir Uzvarētājs. 
3.7.  
Pārzinis var pieņemt lēmumu atzīt Cenu aptauju par nenotikušu, vai atzīt par Uzvarētāju iepriekšējā Solījuma izdarītāju gadījumā, ja Pārzinim ir pamats uzskatīt, ka kāds no Pretendentiem, t.sk. Uzvarētājs veicis tādas darbības, kas varētu ietekmēt Cenu aptaujas norisi un/vai rezultātu vai arī tehnisku iemeslu dēļ Cenu aptauja tikusi pārtraukta un/vai citu no Pārziņa neatkarīgu iemeslu dēļ.
3.8.  
Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Objekta Pirkuma līguma projekta saņemšanas Uzvarētājs ar drošu elektronisko parakstu vai klātienē paraksta Pirkuma līgumu. Ja Uzvarētājs šajā termiņā neparaksta Pirkuma līguma projektu, uzskatāms, ka Uzvarētājs atteicies no Objekta un Uzvarētājam ir pienākums nekavējoties Pārziņa noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad Pārzinis nosūtījis Objekta Pirkuma līgumu Uzvarētājam, samaksāt Pārzinim līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Uzvarētāja pēdējā piedāvātā Solījuma. Pārzinis atbrīvo Uzvarētāju no pienākuma maksāt līgumsodu, ja Pārziņa ieskatā Pirkuma līgums nav parakstīts Pārdevēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pārzinis pēc saviem ieskatiem nolemj atzīt Izsoli par nenotikušu vai atzīt par jauno Uzvarētāju iepriekšējā Solījuma izdarītāju.
3.9.  
Ja Uzvarētājs savas vainas dēļ nenoslēdz Pirkuma līgumu ar Pārdevēju, Pārzinis var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Vietnē vai ierobežot Pretendenta dalību Vietnē.

4.     Izsole

4.1.   Izsoli Vietnē izvieto Pārzinis. Pārzinis Vietnē norāda konkrēta Objekta Izsoles speciālos noteikumus  (t.sk., Sākumcenu, Izsoles soli, maksu par Vietnes pakalpojumu izmantošanu, ja tāda tiek piemērota, pirkuma speciālos noteikumus, kontaktinformāciju papildus informācijas iegūšanai par Objektu un/vai citus nosacījumus, kas ir būtiski konkrētajā Izsolē).
4.2.   Piedalīties Izsolē un veikt Solīšanu var personas, kas, izmantojot kādu no Pārziņa noteiktajiem identifikācijas rīkiem, apstiprinājušas, ka:
4.2.1.Pretendents izsaka gribu piedalīties Izsolē un piekrīt Izsoles speciālajiem noteikumiem; un
4.2.2.
Pretendenta rīcībā ir pilnīga un pietiekama informācija par Objektu, lai izdarītu Solīšanu un izteiktu gribu par Objekta iegādi; un
4.2.3.
Pretendenta rīcībā ir naudas līdzekļi, kas iegūti likumiskā un pierādāmā ceļā, un kas ir pietiekami Objekta iegādei (t.sk., saistīto izdevumu – piemēram, notāra izdevumu, darījumu konta (ja paredzēts) izdevumu segšanai īpašumtiesību reģistrācijas vajadzībām), un maksas par Vietnes pakalpojumu izmantošanu, ja tāda tiek piemērota, samaksai.
4.3.   Izsole sākas Pārziņa noteiktā Sākuma laikā un beidzas Pārziņa noteiktā Beigu laikā. Pārzinis var pagarināt Beigu laiku par divām minūtēm, ja pēdējā minūtē pirms Beigu laika konstatēts jauns Solījums.
4.4.   Solīšana Vietnē tiek veikta elektroniski. Vietnē tiek reģistrēts katrs Solījums. Vairāki Pretendenti nevar izdarīt vienādu Solījumu. Pretendentiem ir pieejama informācija par pēdējo veikto Solījumu, neiekļaujot tajā maksu par Vietnes izmantošanu, ja tāda tiek piemērota.
4.5.   Pēc Beigu laika Vietnē tiek tehniski slēgta solīšanas iespēja un Uzvarētājam tiek Vietnē paziņots, ka tas ir Uzvarētājs.
4.6.   Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Beigu laika, Pārzinis nosūta Uzvarētājam:
4.6.1.Objekta pirkuma līguma projektu (ar šo brīdi uzskatāms, ka ir noticis Pārdevēja un Uzvarētāja gribas sakritums, t.i., attiecībā uz Objektu ir notikusi vienošanās par pirkuma priekšmetu un pirkuma maksu), un
4.6.2.
rēķinu par maksas par Vietnes pakalpojumu izmantošanu samaksu, ja šāda maksa Izsoles vai Cenu aptaujas speciālajos noteikumos ir  paredzēta; vai
4.6.3.
lēmumu atzīt Izsoli par nenotikušu; vai
4.6.4.
lēmumu atzīt par Uzvarētāju iepriekšējā Solījuma izdarītāju (ja Pārziņa ieskatā iepriekšējais Uzvarētājs veicis tādas darbības, kas varētu ietekmēt izsoles norisi un/vai rezultātu).
4.7.   Pārzinis var atzīt Izsoli par nenotikušu gadījumā, ja Pārziņa ieskatā kāds no Pretendentiem veicis tādas darbības, kas varētu ietekmēt izsoles norisi un/vai rezultātu vai arī tehnisku iemeslu dēļ Izsole tikusi pārtraukta un/vai citu no Pārziņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

4.8.   Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Objekta Pirkuma līguma projekta saņemšanas Uzvarētājs ar drošu elektronisko parakstu vai klātienē paraksta Pirkuma līgumu. Ja Uzvarētājs šajā termiņā neparaksta Pirkuma līguma projektu, uzskatāms, ka Uzvarētājs atteicies no Objekta un Uzvarētājam ir pienākums nekavējoties Pārziņa noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad Pārzinis nosūtījis Objekta Pirkuma līgumu Uzvarētājam, samaksāt Pārzinim līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Uzvarētāja pēdējā veiktā Solījuma. Pārzinis atbrīvo Uzvarētāju no pienākuma maksāt līgumsodu, ja Pārziņa ieskatā Pirkuma līgums nav parakstīts Pārdevēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pārzinis pēc saviem ieskatiem nolemj atzīt Izsoli par nenotikušu vai atzīt par jauno Uzvarētāju iepriekšējā Solījuma izdarītāju.

5.     Vietnes lietošana
5.1.  
Pretendenti atbild par savu identifikācijas rīku glabāšanu un aizsardzību.
5.2.  
Pretendenti nenodod trešajām personām savus identifikācijas rīkus. Pretendenti atbild par visām darbībām, kuras veiktas, izmantojot Pretendentiem piešķirtos identifikācijas rīkus dalībai Vietnē.
5.3.  
Pretendenti izmanto Vietni šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā atbilstoši tās izveidošanas mērķim un Pretendentiem piešķirtajam piekļuves tiesību apjomam. Pretendenti neveic darbības, kas ir vērstas pret Vietnes un tajā esošās informācijas drošību, aizsardzību un integritāti.
5.4.  
Gadījumā, ja starp Objekta Cenu aptaujas vai Izsoles speciālie noteikumiem un šiem Vietnes izmantošanas noteikumiem rodas pretrunas, noteicošie ir Objekta Cenu aptaujas vai Izsoles speciālie noteikumi.

6.     Konfidencialitāte, datu apstrāde un sankcijas

 6.1.   Pretendenti neizpauž informāciju, kuru tie ieguvuši no Vietnes (t.sk., par Pārdevēju, Objektu, Izsoli, Cenu aptauju u.tml.), nevienai trešajai personai, kā arī Pretendentiem ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu informācijas drošību un aizsardzību.
6.2.  
Pretendenti nepastarpināti nesazinās ar Pārdevēju bez Pārziņa iepriekšējas piekrišanas. Ja Pārzinis ir konstatējis, ka Pretendents ir neatļauti sazinājies vai mēģinājis sazināties ar Pārdevēju, Pārzinis var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Vietnē.
6.3.  
Pretendenti nesazinās savā starpā, lai vienotos par Solījumiem. Ja Pārzinis ir konstatējis, ka Pretendenti ir vienojušies par Solījumiem, Pārzinis var izslēgt Pretendentus no turpmākas dalības Vietnē un vērsties tiesībsargājošās iestādēs.
6.4.  
Pārzinim ir tiesības norādīt Pretendentu un tā veiktos darījumus Vietnē Pārziņa un tā saistīto personu reklāmas materiālos, iepriekš saskaņojot ar Pretendentu.
6.5.  
Pārzinis kā personas datu apstrādātājs Pretendentu uzdevumā ar mērķi nodrošināt Vietnes darbību un Izsoļu norisi apstrādā Pretendentu / Pretendentu pārstāvju personas datus, tādus kā Pretendentu identifikācijas datus (vārds, uzvārds); kontaktinformācijas datus (e-pasta adrese, telefona numurs, adrese).
6.6.  
Pārzinis apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams šo Noteikumu izpildei vai normatīvie akti paredz šādu personas datu nodošanu.
6.7.  
Pārzinim ir tiesības nekavējoties izslēgt Pretendentu no dalības Vietnē un izbeigt jebkādas tiesiskās attiecības ar Pretendentu, neatlīdzinot Pretendentam nekādus izdevumus un zaudējumus, ja pret Pretendentu vai pret jebkuru no tā amatpersonām (tai skaitā, pret prokūristu), kapitāldaļu īpašniekiem un/vai patiesiem labuma guvējiem ir piemērotas jebkuras tirdzniecības, ekonomiskas vai finanšu sankcijas, embargo vai ierobežojoši pasākumi, ko piemēro vai administrē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, Eiropas Savienība, Latvijas Republika, Amerikas Savienoto Valstu valdība (ieskaitot ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu ieguldījumu kontroles biroju (Office of Foreign Assets Control — OFAC), Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, un/vai iepriekšminēto organizāciju iestādes.

7.     Cits

7.1.   Tikai Pārzinim ir tiesības pieņemt lēmumus saistībā ar Vietnes izmantošanu un Izsoles un Cenu aptaujas norisi. Pārziņa lēmumi nav apstrīdami un pārsūdzami.
7.2.  
Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji mainīt šos Noteikumus, ievietojot Vietnē atjaunotu/grozītu Noteikumu versiju. Pretendentiem ir pienākums sekot izmaiņām šajos Noteikumos.
7.3.  
Pārzinis nav Objekta Pirkuma līguma puse, ne arī pilnvarota persona. Pārzinis nav starpnieks Objekta pārdošanā, Pārzinis nepiedalās Pirkuma līguma saskaņošanā, noslēgšanā un izpildē.
7.4.  
Pārzinis neatbild par Pārdevēja sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu un kvalitāti. Pārzinis neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties saistībā ar Objekta trūkumiem. Pārzinis neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties, ja Pārdevējs nenoslēdz Pirkuma līgumu. Pārzinis nekompensē Pretendentiem nekādus izdevumus, kas saistīti ar Pretendentu dalību Izsolē un Cenu aptaujā.
7.5.  
Pretendenti apzinās, ka ir iespējamas situācijas, kad trešajām pusēm var būt Objekta pirmpirkuma tiesības, kuru izmantošana piedāvājama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Ja pirmpirkuma tiesīgais izmanto savas tiesības, Pirkuma līgums par Objektu nav īstenojams. Pārzinis neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties, ja pirmpirkuma tiesīgie izmanto pirmpirkuma tiesības.
7.6.  
Noteikumos noteikto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu neuzskata par Noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu (nepārvarama vara) rezultātā, kuru iestāšanos nevarēja saprātīgi paredzēt un šie apstākļi ir ārpus iesaistīto personu kontroles un spējas tos novērst (piemēram, stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, kara darbība, civiliedzīvotāju nemieri, valsts pārvaldes un pašvaldības institūciju rīcība un to pieņemtie dokumenti u.c. apstākļi, kas atbilst nepārvaramas varas pazīmēm).